SỐ HIỆU 2215/QĐ-HVN
TRÍCH YẾU Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử VNUA
CHUYÊN MỤC Quy định
NGÀY BAN HÀNH 19/06/2019
NGÀY HIỆU LỰC 19/06/2019
LĨNH VỰC Giáo dục
ĐƠN VỊ BAN HÀNH Học viện
NGƯỜI KÝ Phạm Văn Cường
TỆP ĐÍNH KÈM 2215-QD-HVN.rar