BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________________

Số : 131 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho học viên

đợt thi tháng 6 năm 2020

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi (danh sách đính kèm) tiếng Anh đầu ra cho học viên đợt thi tháng 6 năm 2020 (tương đương trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung).

Để đảm bảo quyền lợi cho học viên dự thi, Ban Quản lý đào tạo nhận đơn phúc khảo (mẫu đính kèm ) có xác nhận đã đóng lệ phí phúc khảo của Ban Tài chính và Kế toán trước 17h00 ngày 15/07/2020 (không thu đơn vào ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ bù theo lịch của nhà nước).

Học viên nộp lệ phí phúc khảo (150.000 vnđ/ học viên) về Ban Tài chính và Kế toán, phòng 108 – tầng 1, Nhà Hành chính.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để học viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT (2).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞN BAN

(đã ký)

PGS.TS. Phan Xuân Hảo